Een specialistische praktijk voor psychologische hulpverlening aan kinderen en jeugdigen

Privacy verklaring – Kinder- en Jeugdpsychologiepraktijk Bennekom-Ede (KJP Bennekom-Ede)

 1. Inleiding

Deze Privacy verklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten, die gelden op grond van de wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming. Het verwerken van uw gegevens gebeurt, omdat wij uw gegevens nodig hebben om u goed te kunnen behandelen. In dit document willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij houden ons in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften die gelden ter bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ingang 25 mei 2018). Naast deze algemene privacywet gelden ook specifieke regels in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder meer vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 1. Plichten van Kinder- en Jeugdpsychologiepraktijk Bennekom-Ede

Kinder- en Jeugdpsychologiepraktijk Bennekom-Edeverwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

 • Primair ter uitvoering en ondersteuning van de zorgverlening
 • Secundair gebruikt voor de volgende doeleinden:
  • Administratieve en financiële afhandeling van de gecontracteerde zorg;
  • Rapportages zoalsintakeverslag, behandelplan en verslagen van de sessiesvoor kwaliteitsbevordering en verslaglegging;
  • Informatie-uitwisseling tussen KJP Bennekom-Ede en andere zorgverleners of bij de behandeling betrokken instanties zolang de cliënt daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vragen en verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • –  Voornaam en achternaam;
 • –  Telefoonnummer;
 • –  Adresgegevens
 • –  E-mailadres;
 • –  Geslacht
 • –  Geboortedatum
 • –  BSN-nummer
 • –  Verwijzer (bijv. huisarts)
 • –  Zo nodig zorgverzekeraar en klantnummer
 • –  Medische informatie m.b.t. de zorgvraag

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening, dan wel op grond van de wet vereist is. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn 15 jaren (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is (bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen). Financiële gegevens worden gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar bewaard.

 1. Uw rechten als betrokkene

Ten aanzien van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

 • het recht om te weten of persoonsgegevens van u worden verwerkt;
 • het recht op inzage en afschrift van de gegevens die worden verwerkt (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad);
 • het recht om te vragen om correctie, aanvulling of verwijdering van uw gegevens;
 • het recht op het blokkeren van verstrekking van uw gegevens aan derden;
 • het recht om vernietiging van uw medisch dossier te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet gekomen worden indien het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard dienen te blijven;
 • het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier;
 • het recht om u tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u contact opnemen met uw zorgverlener van intakeverslag, behandelplan en verslagen van de sessies.

4.Verstrekking van uw gegevens aan derden

De behandelende zorgverleners en medewerkers van Kinder- en Jeugdpsychologiepraktijk Bennekom-Edehebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van de algemene verordening gegevensbescherming en andere wettelijke voorschriften kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen, welke de website, het beveiligd emailprogramma Zorgmail voor het versturen van vertrouwelijke informatie en de financiële administratie verzorgen, maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

5.Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

6.Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • –  Alle personen die namens Kinder- en Jeugdpsychologiepraktijk Bennekom-Edevan uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • –  Onze ICT-data opslag is versleuteld (encryptie) en beveiligd met een wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • –  We pseudonimiseren van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • –  Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • –  We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • – Onze medewerkers of zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 1. Vragen en klachten

Mocht u vragen of klacht en hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Als laatste mogelijkheid kunt u beroep instellen bij de civiele rechter.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:

Kinder- en Jeugdpsychologiepraktijk Bennekom-Ede

 

Datum: 24 mei 2018